วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการประเมิน
                1. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน   

ชื่อโรงเรียน

ผลการประเมิน       

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้านคลองยาง

ดีเด่น


โรงเรียนบ้านช้างคับ

ดีมาก


              2. โรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121  600 คน


ชื่อโรงเรียน

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

ดีเด่น


โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว

ดีมาก


โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน

ดีมาก


โรงเรียนวัดหนองเหมือด

ดี

                                              

                  3. โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 601 - 1,500 คน ไม่มีโรงเรียนใดเสนอขอรับ
การประเมิน
ภาพกิจกรรมการประเมิน
 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

การจัดการฝึกอบรมครูผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557 สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมุูลนักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ได้ที่นี่ คลิก
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ภาพกิจกรรม

Loading...