วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ออกนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามงาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
กลุ่มโรงเรียนวังไทร ณ โรงเรียนอนุบาลวังไทร วันที่ 14 กรกฎาคม 2557วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

กรอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จัดทำ
กรอบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง
แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ 2557)

เอกสารเกี่ยวข้องกับกรอบการขับเคลื่อนงานป้องกันฯ ยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
สำหรับให้โรงเรียนดาว์นโหลด มีดังนี้

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2557 ดาว์นโหลด
   
2) แผนการขับเคลื่อนงานป้องกันฯ ยาเสพติด ปี่งบประมาณ 2557 ดาว์นโหลด
   
3) คู่มือการจัดกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานป้องกันฯ ยาเสพติดปีการศึกษา 2557
    ดาว์นโหลด

เอกสาร (ฉบับละเอียด) คู่มือการจัดกิจกรรมตามกรอบการขับเคลื่อนงานป้องกันฯ 
ยาเสพติดปีการศึกษา 2557 บังคับดำเนินการ สำหรับให้โรงเรียนดาว์นโหลด มีดังนี้

1. คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือฯ ต้านยาเสพติด ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 
2. คู่มือการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 
3.คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 
4. คุู่่มือการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 
5. คู่มือการจัดกิจกรรมตำรวจประสานประจำโรงเรียน ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 
6. คู่มือการจัดกิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
7. ตัวอย่างข้อบังคับการจัดตั้งชมรมกีฬา ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด 


เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

1.แนวทางการจัดทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
2.คู่มือครูจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน ฉบับสาธารณสุขแบบละเอียด ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
3.การเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
4.การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
5.แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
6.หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor - YC) ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด
7.แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ดาว์นโหลด หรือ ดาว์นโหลด

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสำรวจโครงการ TO BE NUMBER ONE

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ทุกแห่ง ตอบแบบสำรวจ
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557

คลิกตอบแบบสำรวจได้ที่นี่ครับ

ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ แห่ง ที่ได้ตอบแบบสำรวจ
จำนวนทั้งสิ้น 67 แห่ง
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ภาพกิจกรรม

Loading...