วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

ประชุมเตรียมการ

ออกประเมิน 


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

วันข้าราชการพลเรือน ปี 2559

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 จัดพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (1 เมษายน) เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีของหมู่คณะ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วันข้าราชการพลเรือน

ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน)

ประวัติวันข้าราชการพลเรือน

 เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน
การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2558 ความว่า ..
งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่อง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่อไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

การประชุมคณะทำงานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ 2559 พร้อมรับมอบเกียรติคุณบัตรรอบปี 2558

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะทำงานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) เพื่อวางแผนขยายผลการดำเนินต่อในปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรแก่คณะทำงานที่ทุ่มเท อุทิศแรงกายทำงานได้ประสบผลสำเร็จในรอบปี 2558